Klassen

In onze school is er geen eerste, tweede, …zesde leerjaar.
Wij starten met onze leerlingen op het niveau dat zij behalen op elk van de leerstofgebieden. Het peil van taal gaat bepalen in welke klasgroep de leerling terecht komt. Binnen deze klassen wordt er verder gedifferentieerd zodat elke leerling onderwijs op eigen niveau krijgt.

Het wiskundepeil bepaalt in welke groep hij/zij het wiskundeaanbod krijgt. Ieder kind gaat, op het uur dat de les wiskunde begint, naar zijn rekengroep. De wiskundeleerkracht is dus niet altijd de klastitularis.
Afhankelijk van de nood, werken we ook met niveaugroepen voor spelling en Frans (enkel in de bovenbouw) .
Alle andere lessen en activiteiten gebeuren in de klasgroep.


Aangepaste groepen:

  • Structuurklassen
    • In deze groepen zitten leerlingen die nog meer nood hebben aan rust, duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur.
    • In de middenbouw hebben we dit schooljaar 1 structuurklas, in de bovenbouw hebben we er 2.
  • Taalklas:
    • In deze groepen zitten leerlingen waarbij nog meer gewerkt wordt rond mondelinge taal.
    • We hebben zowel in de midden- als bovenbouw een taalklas.