Klassen

In onze school is er geen eerste, tweede, …zesde leerjaar.
Wij starten met onze leerlingen op het niveau dat zij behalen op elk van de leerstofgebieden. Het peil van taal gaat bepalen in welke klasgroep de leerling terecht komt. Binnen deze klassen wordt er verder gedifferentieerd zodat elke leerling onderwijs op eigen niveau krijgt.

Het wiskundepeil bepaalt in welke groep hij/zij het wiskundeaanbod krijgt. Ieder kind gaat, op het uur dat de les wiskunde begint, naar zijn rekengroep. De wiskundeleerkracht is dus niet altijd de klastitularis.
Afhankelijk van de nood, werken we ook met niveaugroepen voor spelling en Frans (enkel in de bovenbouw) .
Alle andere lessen en activiteiten gebeuren in de klasgroep.


Aangepaste groepen:

  • De structuurklassen
    • In deze groepen zitten leerlingen die nog meer nood hebben aan rust, duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur.
    • Zowel in onderbouw, middenbouw en bovenbouw is er een structuurklas.
  • De trajectklassen
    •  In deze groepen zitten leerlingen die een apart traject volgen om aan hun specifieke noden tegemoet te komen.
    • In de bovenbouw zijn er twee trajectklassen.